Beveiligingscamera ter bescherming eigendommen:
Beveiligingscamera gericht op openbare weg ter bescherming auto toegestaan:
Het hof stelt voorop dat het - zichtbaar - plaatsen van een beveiligingscamera of een daarop gelijkend voorwerp met het oogmerk om de eigen woonomgeving te beveiligen, op zich niet onrechtmatig is jegens omwonenden.
Het hof verwijst daartoe naar de memorie van toelichting op de Wet heimelijk cameratoezicht (Tweede kamer, Kamerstuk 2000-2001, 27732 nr. 3) waarin is opgenomen:
"Burgers mogen hun huis en tuin beveiligen met camera's, maar ook hier geldt het uitgangspunt dat de aanwezigheid hiervan in beginsel kenbaar moet zijn.
Gasten en andere bezoekers die impliciet dan wel expliciet met toestemming van de rechthebbende de woonomgeving betreden mogen erop vertrouwen dat hun persoonlijke levenssfeer niet kan worden aangetast door het heimelijk vervaardigen van afbeeldingen."
beveiligingscamera is zichtbaar geplaatst dus geen overtreding art. 441b Sr
Indien met een werkende beveiligingscamera opnamen worden gemaakt van personen, kan - ook als niet voldaan is aan de eisen voor strafbaarstelling - evenwel sprake zijn van aantasting van de privacy van de die personen.
De bewijslast dat van een dergelijke (dreigende) aantasting sprake is, berust, overeenkomstig de hoofdregel van artikel 150 Rv, bij de persoon die verwijdering vordert.
Ten aanzien van de beveiligingscamera waarvan tijdens de descente in eerste aanleg is vastgesteld dat die toen wel functioneerde en aangesloten kon worden op een monitor, oordeelt het hof dat het enkele gebruik daarvan, in die zin dat de beelden die de beveiligingscamera waarneemt af te lezen zijn op een monitor, nog niet een inbreuk op de privacy van een persoon oplevert indien deze zich in het gezichtsveld van de beveiligingscamera bevindt.
Het hof verwijst daartoe naar de uitspraak van het Europese Hof voor de rechten van de Mens d.d. 17 maart 2003, NJ 2006,40 (Perry - Verenigd Koninkrijk), waarin dit hof heeft overwogen dat beveiligingscamera toezicht in een openbare ruimte op zichzelf geen inbreuk vormt op iemands privé-leven als de beelden niet worden opgeslagen.
In dat licht acht het hof het plaatsen van een beveiligingscamera, gericht op de auto van [geïntimeerde] en het tonen van die beelden op een monitor, waarbij ook een gedeelte van de Rijksweg in beeld is, als zodanig niet in strijd met het privacybelang van weggebruikers als [appellant 1] en/of het personeel van [appellant 2] In wezen komt dit gebruik van de beveiligingscamera en het observeren van de auto overeen met hetgeen [geïntimeerde] met het blote oog zou waarnemen vanuit zijn raam indien hij overging tot verwijdering van de daarvoor geplaatste bosschage.
Beveiligingscamera in deurbel gericht op voordeur (maar ook op deur buren tegenover) toegestaan:
LJN: BI0764, Rechtbank Amsterdam, 2 april 2009
Het is niet aannemelijk dat de door gedaagden geplaatste beveiligingscamera bij hun toegangsdeur in de gezamenlijke portiek een dusdanige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van eiseres vormt.
Hierbij neemt de rb in aanmerking dat het om een kleine beveiligingscamera gaat, met beperkt bereik en alleen kan worden bekeken nabij de voordeur.
Beveiligingscamera van verhuurder in het gehuurde niet toegestaan, ook niet ter bescherming van eigen privacygevoelige dossiers:
LJN: BC4041,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, 8 februari 2008
Beveiligingscamera in gemeenschappelijke gang in kantoorruimte.
Voorop staat dat eiseres belang heeft bij de beveiliging van haar kamers onder andere vanwege de bij haar in beheer zijnde privacy-gevoelige dossiers.
De voorzieningenrechter is evenwel van oordeel dat de huidige wijze van beveiliging met de beveiligingscamera onevenredig bezwarend is voor haar medehuurders.
De overlast en hinder die de medehuurders ondervinden van de aangebrachte beveiligingscamera wegen niet op tegen het belang dat eiseres heeft bij de beveiligingscamera.
 
Bron: juridischkennisportaal