DE BESTE WINKEL voor elite camerabeveiliging en service!

Blijf op de hoogte!

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief

Privacy

De hoogst mogelijke SSL internet beveiliging.

Onze website is voorzien van een 256bits uitgebreide beveiliging en is herkenbaar aan de groene browser.
Uw en onze informatie is ten alle tijden gewaarborgd!

256bit ev beveiliging

Online Camera Shop is gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. 
Online Camera Shop en haar werknemers zullen nooit uw gegevens doorgeven aan derden.
Wij respecteren de wetten en daarmee uw privacy!
Vandaar dat u hier een PDF van Justitie kunt downloaden, vanzelfsprekend houden we ons aan deze regels.

Wet heimelijk Cameratoezicht

Cameratoezicht kan de veiligheid in de samenleving verhogen.
En het kan criminaliteit voorkomen.
Daarom is er op veel plaatsen in Nederland bewakingscamera toezicht, zoals bijvoorbeeld in winkels of in het openbaar vervoer.
Maar aan dergelijk toezicht zijn ook zekere risico's verbonden.
Zo kan het heimelijk gebruik van bewakingscamera's (waarbij de aanwezigheid van de bewakingscamera's niet duidelijk is aangegeven en mensen dus niet weten dat ze gefilmd worden) inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer.
Op 1 januari 2004 is de wet veranderd met betrekking tot heimelijk gebruik van bewakingscamera's.

Wat houdt de wet heimelijk camaratoezicht in?

Heimelijk bewakingscamera toezicht (het maken van beelden van personen met bewakingscamera's die zijn aangebracht om personen herkenbaar in beeld te brengen zonder dat de aanwezigheid ervan duidelijk kenbaar is gemaakt)
was al verboden in winkels en horecagelegenheden (artikel 441b Wetboek van Strafrecht).
Dit verbod geldt sinds 1 januari 2004 ook voor alle andere openbare plaatsen en gebouwen.
Het gebruik van bewakingscamera's voor toezicht en beveiliging is alleen toegestaan als de aanwezigheid van deze bewakingscamera's duidelijk is aangegeven, bijvoorbeeld door de bewakingscamera's zichtbaar op te hangen of door middel van een bord met pictogram of mededeling.
Daarnaast moet degene die bewakingscamera toezicht wil toepassen zich natuurlijk ook aan de andere daarvoor geldende regels houden, zoals die uit de Wet bescherming persoonsgegevens.
Ook is de strafbaarstelling met betrekking tot het heimelijk maken van opnamen van personen op besloten plaatsen, dat wil zeggen niet voor het publiek toegankelijke plaatsen, uitgebreid (artikel 139f Wetboek van Strafrecht).
Het was al verboden om mensen in een woning of ander niet-openbaar gebouw (bijvoorbeeld een kantoor) te filmen als deze personen daarvan niet op de hoogte zijn gesteld.
Dit verbod geldt sinds 1 januari 2004 voor alle niet voor het publiek toegankelijke plaatsen, dus inclusief plaatsen die geen gebouw zijn, zoals bijvoorbeeld afgesloten tuinen, erven en parkeerterreinen.
Ook is dit verbod niet langer meer beperkt tot afbeeldingen die het rechtmatig belang van de afgebeelde persoon kunnen schaden, bijvoorbeeld afbeeldingen die compromitterend of onwelvoeglijk van aard zijn.
Het heimelijk maken van een afbeelding van een persoon wordt nu in principe in alle gevallen verboden.
Of de aard van de afbeelding zodanig is dat daarmee het rechtmatig belang van de afgebeelde persoon kan worden geschaad, doet dan niet meer ter zake.

Op welk soort bewakingscamera toezicht is de wet van toepassing?

De wet is van toepassing op bewakingscamera's ('technische hulpmiddelen') die zijn aangebracht omafbeeldingen van personen te maken (film, video of foto's) en waarvan de aanwezigheid niet op duidelijke wijze kenbaar is gemaakt. Met 'aangebracht' wordt bedoeld dat de bewakingscamera's op een of andere wijze zijn geïnstalleerd, bijvoorbeeld bevestigd aan een gevel of plafond of verborgen in een koffer.
Met het vervaardigen van afbeeldingen wordt niet alleen het vastleggen van beelden (bijvoorbeeld op een videoband, CD-ROM of DVD) bedoeld.
Ook het enkele weergeven van 'live'-beelden (bijvoorbeeld via een monitor of webcam) valt onder de bepaling.
De voorwaarde dat het moet gaan om een 'aangebrachte' bewakingscamera geldt niet voor woningen en andere besloten plaatsen.
Dit betekent dat op die plaatsen ook het heimelijk filmen met een losse bewakingscamera verboden is.

Bijzondere gevallen

- Werkgevers kunnen onder de wet gebruik blijven maken van een verborgen bewakingscamera op de
  werkvloer, als zij bijvoorbeeld vermoeden dat werknemers het bedrijf schade toebrengen.
  Voorwaarde is wel dat zij de werknemers vooraf op duidelijk wijze hebben gewezen op de
  mogelijke inzet van verborgen bewakingscamera's op de werkplek. Dit kan bijvoorbeeld via een
  personeelscirculaire of via een bepaling in het arbeidscontract. Daarnaast moet de werkgever
  zich uiteraard ook houden aan de bepalingen van de Wet op de ondernemingsraad.

- Om de vrijheid van nieuwsgaring voor de journalistiek te waarborgen, is het gebruik van een
  verborgen bewakingscamera door journalisten onder bijzondere omstandigheden toegestaan.

- Webcam's kunnen ook onder de strafbaarstelling vallen, wanneer daarmee personen herkenbaar
  in beeld worden gebracht. Wanneer echter de aanwezigheid van de webcam duidelijk is
  aangegeven of met de webcam van een bepaalde plaats alleen overzichtsbeelden worden
  gemaakt, zonder dat personen herkenbaar in beeld worden gebracht, vallen ze niet onder het
  verbod.

- Het filmen met een losse (video)bewakingscamera's op straat of op andere openbare plaatsen is niet
  strafbaar. Er is dan immers geen sprake van een 'aangebracht technisch hulpmiddel'.
 
- De politie en inlichtingendiensten mogen natuurlijk voor hun taakuitoefening wel gebruik
  blijven maken van verborgen bewakingscamera's.
  Welke straf staat er op overtreding van de wet?
  Op overtreding van de wet in een openbare ruimte (zoals een winkel) staat een gevangenisstraf van
  maximaal twee maanden of een geldboete van maximaal 4.500,- euro.
  Op overtreding van de wet op plaatsen die niet voor het publiek toegankelijk zijn (zoals een woning of
  kantoor), staat een gevangenisstraf van maximaal zes maanden of een geldboete van maximaal
  11.250,- euro.

informatie over het filmen van eigen auto via uw woning In November 2009, heeft het hof bepaald dat bewakingscamera gericht op auto is toegestaan!

Beveiligingscamera ter bescherming eigendommen:

Beveiligingscamera gericht op openbare weg ter bescherming auto toegestaan:

Het hof stelt voorop dat het - zichtbaar - plaatsen van een beveiligingscamera of een daarop gelijkend voorwerp met het oogmerk om de eigen woonomgeving te beveiligen, op zich niet onrechtmatig is jegens omwonenden.
Het hof verwijst daartoe naar de memorie van toelichting op de Wet heimelijk cameratoezicht (Tweede kamer, Kamerstuk 2000-2001, 27732 nr. 3) waarin is opgenomen:
"Burgers mogen hun huis en tuin beveiligen met camera's, maar ook hier geldt het uitgangspunt dat de aanwezigheid hiervan in beginsel kenbaar moet zijn.
Gasten en andere bezoekers die impliciet dan wel expliciet met toestemming van de rechthebbende de woonomgeving betreden mogen erop vertrouwen dat hun persoonlijke levenssfeer niet kan worden aangetast door het heimelijk vervaardigen van afbeeldingen."
beveiligingscamera is zichtbaar geplaatst dus geen overtreding art. 441b Sr
Indien met een werkende beveiligingscamera opnamen worden gemaakt van personen, kan - ook als niet voldaan is aan de eisen voor strafbaarstelling - evenwel sprake zijn van aantasting van de privacy van de die personen.
De bewijslast dat van een dergelijke (dreigende) aantasting sprake is, berust, overeenkomstig de hoofdregel van artikel 150 Rv, bij de persoon die verwijdering vordert.
Ten aanzien van de beveiligingscamera waarvan tijdens de descente in eerste aanleg is vastgesteld dat die toen wel functioneerde en aangesloten kon worden op een monitor, oordeelt het hof dat het enkele gebruik daarvan, in die zin dat de beelden die de beveiligingscamera waarneemt af te lezen zijn op een monitor, nog niet een inbreuk op de privacy van een persoon oplevert indien deze zich in het gezichtsveld van de beveiligingscamera bevindt.
Het hof verwijst daartoe naar de uitspraak van het Europese Hof voor de rechten van de Mens d.d. 17 maart 2003, NJ 2006,40 (Perry - Verenigd Koninkrijk), waarin dit hof heeft overwogen dat beveiligingscamera toezicht in een openbare ruimte op zichzelf geen inbreuk vormt op iemands privé-leven als de beelden niet worden opgeslagen.
In dat licht acht het hof het plaatsen van een beveiligingscamera, gericht op de auto van [geïntimeerde] en het tonen van die beelden op een monitor, waarbij ook een gedeelte van de Rijksweg in beeld is, als zodanig niet in strijd met het privacybelang van weggebruikers als [appellant 1] en/of het personeel van [appellant 2] In wezen komt dit gebruik van de beveiligingscamera en het observeren van de auto overeen met hetgeen [geïntimeerde] met het blote oog zou waarnemen vanuit zijn raam indien hij overging tot verwijdering van de daarvoor geplaatste bosschage.

Beveiligingscamera in deurbel gericht op voordeur (maar ook op deur buren tegenover) toegestaan:
LJN: BI0764, Rechtbank Amsterdam, 2 april 2009
Het is niet aannemelijk dat de door gedaagden geplaatste beveiligingscamera bij hun toegangsdeur in de gezamenlijke portiek een dusdanige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van eiseres vormt.
Hierbij neemt de rb in aanmerking dat het om een kleine beveiligingscamera gaat, met beperkt bereik en alleen kan worden bekeken nabij de voordeur.

Beveiligingscamera van verhuurder in het gehuurde niet toegestaan, ook niet ter bescherming van eigen privacygevoelige dossiers:
LJN: BC4041,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, 8 februari 2008
Beveiligingscamera in gemeenschappelijke gang in kantoorruimte.
Voorop staat dat eiseres belang heeft bij de beveiliging van haar kamers onder andere vanwege de bij haar in beheer zijnde privacy-gevoelige dossiers.
De voorzieningenrechter is evenwel van oordeel dat de huidige wijze van beveiliging met de beveiligingscamera onevenredig bezwarend is voor haar medehuurders.
De overlast en hinder die de medehuurders ondervinden van de aangebrachte beveiligingscamera wegen niet op tegen het belang dat eiseres heeft bij de beveiligingscamera.

Onlinecamerashop.nl adviseert iedereen, om voor alle zekerheid, bij uw lokale Politiebureau informatie op te vragen!

Lees hier verder over dit onderwerp.

Sinds 2007 heeft ook België haar wetten qua camerabeveiliging aangepast, lees de privacy regelementen voor België.