Privacy regels plaatsen van een beveiligingscamera

Wetten en regels beveiligingscamera toezicht!

Online Camera Shop is gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens.
Online Camera Shop en haar werknemers zullen nooit uw gegevens doorgeven aan derden.
Wij respecteren de wetten en daarmee uw privacy!

Wet heimelijk Cameratoezicht:

Cameratoezicht kan de veiligheid in de samenleving verhogen.
En het kan criminaliteit voorkomen.
Daarom is er op veel plaatsen in Nederland bewakingscamera toezicht, zoals bijvoorbeeld in winkels of in het openbaar vervoer.
Maar aan dergelijk toezicht zijn ook zekere risico’s verbonden.
Zo kan het heimelijk gebruik van bewakingscamera’s (waarbij de aanwezigheid van de bewakingscamera’s niet duidelijk is aangegeven en mensen dus niet weten dat ze gefilmd worden) inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer.
Op 1 januari 2004 is de wet veranderd met betrekking tot heimelijk gebruik van bewakingscamera’s.

Wat houdt de wet heimelijk cameratoezicht in?

Heimelijk bewakingscamera toezicht (het maken van beelden van personen met bewakingscamera’s die zijn aangebracht om personen herkenbaar in beeld te brengen zonder dat de aanwezigheid ervan duidelijk kenbaar is gemaakt)
was al verboden in winkels en horecagelegenheden (artikel 441b Wetboek van Strafrecht).
Dit verbod geldt sinds 1 januari 2004 ook voor alle andere openbare plaatsen en gebouwen.
Het gebruik van bewakingscamera’s voor toezicht en beveiliging is alleen toegestaan als de aanwezigheid van deze bewakingscamera’s duidelijk is aangegeven, bijvoorbeeld door de bewakingscamera’s zichtbaar op te hangen of door middel van een bord met pictogram of mededeling.
Daarnaast moet degene die bewakingscamera toezicht wil toepassen zich natuurlijk ook aan de andere daarvoor geldende regels houden, zoals die uit de Wet bescherming persoonsgegevens.
Ook is de strafbaarstelling met betrekking tot het heimelijk maken van opnamen van personen op besloten plaatsen, dat wil zeggen niet voor het publiek toegankelijke plaatsen, uitgebreid (artikel 139f Wetboek van Strafrecht).
Het was al verboden om mensen in een woning of ander niet-openbaar gebouw (bijvoorbeeld een kantoor) te filmen als deze personen daarvan niet op de hoogte zijn gesteld.
Dit verbod geldt sinds 1 januari 2004 voor alle niet voor het publiek toegankelijke plaatsen, dus inclusief plaatsen die geen gebouw zijn, zoals bijvoorbeeld afgesloten tuinen, erven en parkeerterreinen.
Ook is dit verbod niet langer meer beperkt tot afbeeldingen die het rechtmatig belang van de afgebeelde persoon kunnen schaden, bijvoorbeeld afbeeldingen die compromitterend of onwelvoeglijk van aard zijn.
Het heimelijk maken van een afbeelding van een persoon wordt nu in principe in alle gevallen verboden.
Of de aard van de afbeelding zodanig is dat daarmee het rechtmatig belang van de afgebeelde persoon kan worden geschaad, doet dan niet meer ter zake.

Op welk soort bewakingscamera toezicht is de wet van toepassing?

De wet is van toepassing op bewakingscamera’s (‘technische hulpmiddelen’) die zijn aangebracht omafbeeldingen van personen te maken (film, video of foto’s) en waarvan de aanwezigheid niet op
Wetten en regels beveiligingscamera toezicht! 1 september 2010

duidelijke wijze kenbaar is gemaakt. Met ‘aangebracht’ wordt bedoeld dat de bewakingscamera’s op een of andere wijze zijn geïnstalleerd, bijvoorbeeld bevestigd aan een gevel of plafond of verborgen in een koffer.
Met het vervaardigen van afbeeldingen wordt niet alleen het vastleggen van beelden (bijvoorbeeld op een videoband, CD-ROM of DVD) bedoeld.
Ook het enkele weergeven van ‘live’-beelden (bijvoorbeeld via een monitor of webcam) valt onder de bepaling.
De voorwaarde dat het moet gaan om een ‘aangebrachte’ bewakingscamera geldt niet voor woningen en andere besloten plaatsen.
Dit betekent dat op die plaatsen ook het heimelijk filmen met een losse bewakingscamera verboden is.

Bijzondere gevallen:

- Werkgevers kunnen onder de wet gebruik blijven maken van een verborgen bewakingscamera op de
werkvloer, als zij bijvoorbeeld vermoeden dat werknemers het bedrijf schade toebrengen.
Voorwaarde is wel dat zij de werknemers vooraf op duidelijk wijze hebben gewezen op de
mogelijke inzet van verborgen bewakingscamera’s op de werkplek. Dit kan bijvoorbeeld via een
personeelscirculaire of via een bepaling in het arbeidscontract. Daarnaast moet de werkgever
zich uiteraard ook houden aan de bepalingen van de Wet op de ondernemingsraad.

- Om de vrijheid van nieuwsgaring voor de journalistiek te waarborgen, is het gebruik van een
verborgen bewakingscamera door journalisten onder bijzondere omstandigheden toegestaan.
- Webcam’s kunnen ook onder de strafbaarstelling vallen, wanneer daarmee personen herkenbaar
in beeld worden gebracht. Wanneer echter de aanwezigheid van de webcam duidelijk is
aangegeven of met de webcam van een bepaalde plaats alleen overzichtsbeelden worden
gemaakt, zonder dat personen herkenbaar in beeld worden gebracht, vallen ze niet onder het
verbod.

- Het filmen met een losse (video)bewakingscamera’s op straat of op andere openbare plaatsen is niet
strafbaar. Er is dan immers geen sprake van een ‘aangebracht technisch hulpmiddel’.

- De politie en inlichtingendiensten mogen natuurlijk voor hun taakuitoefening wel gebruik
blijven maken van verborgen bewakingscamera’s.
Welke straf staat er op overtreding van de wet?
Op overtreding van de wet in een openbare ruimte (zoals een winkel) staat een gevangenisstraf van
maximaal twee maanden of een geldboete van maximaal 4.500,- euro.
Op overtreding van de wet op plaatsen die niet voor het publiek toegankelijk zijn (zoals een woning of
kantoor), staat een gevangenisstraf van maximaal zes maanden of een geldboete van maximaal
11.250,- euro.

In November 2009, heeft het hof bepaald dat "bewakingscamera gericht op auto is toegestaan!"
Onlinecamerashop.nl adviseert iedereen, om voor alle zekerheid, bij uw lokale Politiebureau informatie op te vragen!
Wetten en regels beveiligingscamera toezicht! 1 september 2010

Cameratoezicht, filmen en fotograferen van mensen.
Cameratoezicht en filmen met een aangebrachte (vaste) bewakingscamera mag alleen als dat is aangekondigd.
Met een handcamera mag je wel filmen (of fotograferen) op de openbare weg.
In besloten ruimtes zijn de regels strenger, vanwege het grotere privacy-belang van diegenen die je filmt.
Cameratoezicht en filmen van mensen op straat, in winkels en andere openbare locaties gebeurt steeds vaker.
Meestal aangekondigd, maar soms ook wel in het geheim. Het kan dan gaan om bewakingscamera’s op straat of in een winkelcentrum.
Maar ook om gewoon mensen fotograferen of filmen. Uit hobby, om huis of tuin te beveiligen, of om de buren in de gaten te houden.
Op grond van privacy-overwegingen is wetgeving ingevoerd over cameratoezicht.
Deze wetten geldt voor bewakingscamera's en ander al dan niet heimelijk cameratoezicht, maar ook voor iedereen die fotografeert of filmt.
In het openbaar of op prive-locaties. Uit hobbyisme, voor een (amateur- of professionele) film of om een andere reden.

Foto en film in de openbare ruimte:

Elk opzettelijk filmen of fotograferen van personen met een aangebrachte camera in de openbare ruimte is verboden, tenzij dit vooraf duidelijk is aangekondigd (art. 441b Wetboek van Strafrecht: maximaal twee maanden cel).
Je mag dus wel op straat fotograferen of filmen, maar geen vaste camera ophangen zonder meteen ook een bordje op te hangen dat deze er hangt.
Een webcam permanent voor het raam zetten zodat iedereen op straat gefilmd wordt, valt ook onder dit verbod.
Als je de camera op voldoende afstand plaatst, zodat mensen niet herkenbaar in beeld kunnen komen, is de webcam wel toegestaan.
Het doel van de camera's ophangen moet zijn het filmen of fotograferen van personen.
Een flitspaal valt hier dus niet onder, deze is alleen bedoeld om auto's te fotograferen.
Een webcam die van grote afstand een deel van een wijk toont, is dus ook gewoon toegestaan.
(Geheel los hiervan zijn er regels over het fotograferen van kunst op de openbare weg.)

Voor het publiek toegankelijke plaatsen:

Deze regel geldt voor het publiek domein: alle voor het publiek toegankelijke plaatsen.
Dat is niet alleen de openbare weg. Ook winkels, horeca, parkeerplaatsen, casino’s en dergelijke vallen hier onder.
Dit is weliswaar privé terrein en eigendom van de winkelier of uitbater, maar deze stellen hun terrein open voor het publiek.
Of je nu moet betalen of niet, of bijvoorbeeld minstens 18 moet zijn om naar binnen te mogen, is dan verder irrelevant.
Zij mogen niet zomaar fotograferen of filmen als zij hun terrein openstellen voor anderen.

Aangebrachte camera:

Het wetsartikel gaat specifiek over aangebrachte camera’s.
Dit betekent niet alleen maar aan de muur of het plafond vastgeschroefd.
Wetten en regels beveiligingscamera toezicht! 1 september 2010

Elke vorm van min of meer permanent installeren van een camera betekent dat deze onder de bovengenoemde regel valt.
Denk bijvoorbeeld aan het wegwerken van de camera in een kast, het verstoppen achter een scherm of in een koffer of doos.
Zo ongeveer de enige uitzondering is wanneer de fotograaf of cameraman de camera zelf vasthoudt.
De camera hoeft niet per se in de plaats in kwestie te hangen. Er buiten mag ook, mits hij dan maar gericht is op die voor het publiek toegankelijke plaats.

Aankondigen dat opnames gemaakt worden:

Cameratoezicht en andere vormen van fotograferen of filmen van mensen in het openbaar mag dus alleen als dat aangekondigd is.
Heimelijk cameratoezicht, zoals de wet dat noemt, is dus verboden. Een bezoeker of passant moet dus op een of andere manier weten dat hij gefotografeerd of gefilmd kan worden.
Vaak gebeurt dit door een bordje bij de ingang op te hangen. Ook een mededeling op de uitnodiging of het ticket wordt wel gebruikt.
Het hoeft niet per se een schriftelijke aankondiging te zijn.
Sommige winkels hangen bijvoorbeeld een monitor net na de ingang waarop te zien is wat de beveiligingscamera’s filmen.
Ook zo kun je mensen informeren dat er camera’s hangen. En als de camera zelf meteen duidelijk zichtbaar is, dan is een apart bordje niet meer nodig.

Wederrechtelijk vastleggen:

De wet zegt dat het filmen of fotograferen verboden is als dat wederrechtelijk is.
Als de aanwezigheid van camera's aangekondigd is, is het in principe toegestaan.
Maar als de aanwezigheid niet aangekondigd is, kan het soms nog steeds toegestaan zijn.
Er moet dan wel een bijzondere, zwaarwegende reden zijn om van zo'n verborgen cameragebruik te maken.
In bepaalde situaties, bijvoorbeeld pashokjes in winkels of kleedkamers in sportcentra of zwembaden, zal het aangekondigd ophangen van camera’s ook niet zomaar mogen.
Het privacy-belang van de aanwezigen weegt hier zwaar.
Bovendien zijn andere middelen hier vaak ook wel mogelijk.
Een winkel kan bijvoorbeeld antidiefstalchips aan de kleding bevestigen.
Een zwembad kan een beveiliger op de gang bij de kleedhokjes zetten die kan ingrijpen als hij iets verdachts hoort.

Foto en film in besloten omgeving:

Elk opzettelijk filmen of fotograferen in woningen of niet-publieke plaatsen is verboden tenzij dit vooraf duidelijk is aangekondigd (art. 139f Wetboek van Strafrecht: maximaal zes maanden cel).
Fotograferen of filmen in je eigen huis of tuin, of op kantoor valt niet onder bovenstaande regeling.
Deze ruimten zijn niet "voor het publiek toegankelijk". Hier gelden strengere regels.
Elk opzettelijk filmen of fotograferen is verboden als je het niet aangekondigd hebt.
Het maakt daarbij niet uit of de camera ergens aangebracht is of vastgehouden wordt door de fotograaf of cameraman.
Het in je bezit hebben van een foto of film die op die verboden manier is gemaakt, is bovendien ook verboden.
Wetten en regels beveiligingscamera toezicht! 1 september 2010

Belangenafweging vereist:

Ook nu weer geldt dat het om wederrechtelijk fotograferen moet gaan.
Dit geeft aan dat er geen absolute regel geldt: er moet een belangenafweging worden gemaakt.
Meestal gaat het dan om een afweging van het privacy-belang van de gefilmde persoon versus het belang van de fotograaf of cameraman om toch te filmen.
Daarbij weegt het privacy-belang wel zwaar, omdat het immers gaat om filmen in een besloten omgeving, en dan ook nog eens om filmen met een verborgen camera.
Dat is een behoorlijke inbreuk op de privacy.
Het is dus bijvoorbeeld verboden om zomaar de buurvrouw te filmen als zij in haar achtertuin ligt te zonnen.
Ook als zij vanaf de straat zichtbaar is. Zij heeft een duidelijk privacy-belang, en er is geen aantoonbaar ander belang dat zwaarder weegt.
Een verborgen camera om de babysitter te kunnen controleren zou toegestaan kunnen zijn als er duidelijke aanwijzingen zijn van mishandeling of verwaarlozing, en er geen andere manier is om aan te tonen of de babysitter hieraan schuldig is.

Onaangekondigd bezoek filmen:

Het verbod van filmen in privéruimtes is gebaseerd op het feit dat onaangekondigd filmen een schending van de privacy van de gefilmde personen is.
Dat betekent dat wanneer er geen sprake is van een privacyschending, het filmen toegestaan is.
Dit is van belang bij inbrekers, dieven en andere personen die zelf wederrechtelijk een lokatie betreden.

Bij de invoering van dit wetsartikel legde de minister uit:

Dit ligt anders wanneer een persoon wederrechtelijk de woning van de rechthebbende betreedt.
Deze persoon zal geen aanspraak kunnen maken op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer door de rechthebbende van de woning die hij wederrechtelijk heeft betreden.
Dit heeft tot gevolg dat de rechthebbende, indien deze van de inbreker beelden heeft vervaardigd met een camera waarvan de aanwezigheid niet op duidelijke wijze kenbaar is gemaakt, niet wederrechtelijk handelt.
Het gebruik van een verborgen camera om een inbreker of dief te filmen is dus in beginsel toegestaan.
Maar dat wil niet zeggen dat je iedereen zomaar mag filmen voor het geval iemand een dief blijkt te zijn.

Vrije nieuwsgaring:

Journalisten mogen onder bijzondere omstandigheden een verborgen camera gebruiken.
De vrije nieuwsgaring kan een zwaarwegend belang zijn.
De algemene regel is dat een journalist zich bekend moet maken en aan moet geven aan wat voor publicatie hij werkt.
Uitzonderingen mogen alleen als er een zwaarwichtige reden van algemeen belang is die de uitzondering rechtvaardigt, zo vindt de Raad voor de Journalistiek.
De Raad denkt daan aan situaties waarin “de journalist geen andere middelen ten dienste staan om overeenkomst de taak van de pers in een democratische samenleving, het publiek voor te lichten
Wetten en regels beveiligingscamera toezicht! 1 september 2010

over ernstige misstanden en of ernstige rechtsschendingen dan wel andere informatie te verstrekken die wezenlijk is voor de publieke meningsvorming over zaken die het algemeen belang direct raken.”
Een amusementsprogramma dat met de verborgen camera werkt, zal hier nooit aan voldoen.
Zo’n programma moet dus altijd toestemming vragen aan de gefilmde mensen. Iemands gezicht onherkenbaar maken is niet altijd voldoende.
Vaak zijn mensen immers nog steeds te herkennen omdat ze in een bepaalde omgeving (bijvoorbeeld hun werk) gefilmd worden.

Bewakingscamera's op het werk.

Ook de werkplek is een besloten omgeving. Werknemers fotograferen of filmen op de werkplek of in een bedrijfsruimte mag dus ook niet zomaar.
Ook zij moeten vooraf gewezen zijn op de aanwezigheid van de camera. En ook hier moet de belangenafweging in het voordeel van de werkgever uitvallen.

Camera-opnamen als persoonsgegevens:

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) beschouwt video-opnamen van werknemers als verwerking van persoonsgegevens.
Normaal moet zo’n verwerking worden aangemeld bij het CBP. Video-opnamen ter beveiliging van personen, terreinen of productieprocessen zijn vrijgesteld van registratie.
Wel gelden er dan een aantal bijzondere regels, met name de regel dat deze na 24 uur moeten worden verwijderd.

Verborgen camera op het werk:

Een bijzonder geval is een verborgen camera gebruiken op het werk. Meestal gebeurt dit in het kader van een onderzoek naar onregelmatigheden, zoals bijvoorbeeld diefstal uit het magazijn.
Als er duidelijke aanwijzingen zijn van betrokkenheid van bepaalde personeelsleden, mag de werkgever met verborgen camera’s proberen deze betrokkenheid vast te leggen.
Daarbij gelden drie belangrijke beperkingen. Ten eerste mag de werkgever alleen specifiek die werknemers filmen die mogelijk betrokken zijn. Dus niet preventief iedereen.
Ten tweede moet de werkgever vooraf hebben gemeld dat er verborgen camera’s gebruikt kunnen worden (maar natuurlijk niet waar die staan).
En ten derde moet het middel wel proportioneel zijn. Er moeten geen andere mogelijkheden zijn om de onregelmatigheden aan te pakken.

Alleen betrokkenen vastleggen:

De eerste beperking, alleen die mensen filmen die mogelijk betrokken zijn, vereist een afweging tussen de privacy-belangen van de werknemers en de opsporing van de onregelmatigheden.
De werkgever moet zijn best doen om alleen die lokaties of die werknemers te filmen die relevant zijn. Wordt er bijvoorbeeld gestolen uit het magazijn, dan mag hij een verborgen camera in het magazijn ophangen.
Een camera bij de hoofdingang mag niet om die reden, omdat daarmee veel te veel mensen heimelijk gefilmd worden.
In mei 2005 werd een vervoersbedrijf berispt wegens onrechtmatig heimelijk filmen van haar chauffeurs.
Wetten en regels beveiligingscamera toezicht! 1 september 2010

Het bedrijf had alle buschauffeurs gefilmd vanwege klachten van een aantal passagiers dat zij na betaling geen kaartjes hadden gekregen.
De rechter vond het echter te ver gaan om alle chauffeurs te filmen; de werkgever had eerst moeten uitzoeken welke buschauffeur(s) waarschijnlijk betrokken waren.
Alleen deze hadden dan gefilmd mogen worden.

Informeren van werknemers:

Als tweede moet de werkgever dus de werknemers informeren. Dit is iets eenvoudiger. Het is voldoende aan te geven dat er cameratoezicht is.
Dat kan al gebeuren met een mededeling van het bedrijf in een algemene nieuwsbrief of een duidelijk zichtbaar bord bij de personeelsingang.
Ook met het inlichten van de OR is aan deze eis voldaan. De OR heeft wel instemmingsrecht over het gebruik van verborgen camera’s.
Een computerbedrijf had verborgen camera’s in het magazijn opgehangen omdat vanaf begin 2005 uit het magazijn op onverklaarbare wijze goederen verdwenen.
Het hoofd inkoop werd gefilmd terwijl hij een aantal zaken wegnam. Omdat het bedrijf de OR had ingelicht, en andere maatregelen niet hadden geholpen, vond de rechter het cameratoezicht toegestaan.
Maar de goedkeuring van de Centrale Ondernemingsraad van Schiphol bleek niet genoeg om twee slapende werknemers te mogen ontslaan op grond van filmopnames.
De OR moet echt zijn ingelicht dat er camera’s zijn opgehangen, niet alleen dat dit mogelijk kan gebeuren.

Proportionaliteit:

Op grond van de derde eis zal de werkgever moet aantonen dat er geen andere oplossing was dan verborgen camera's.
Voor bijvoorbeeld het voorkomen van diefstal zou een detectiepoortje bij de personeelsuitgang soms ook kunnen werken.

Publicatie van opnamen:

Publicatie van een foto of filmopname waar iemand herkenbaar opstaat, kan een schending van het portretrecht zijn.
De geportretteerde moet een redelijk belang kunnen laten zien (zoals privacy) op grond waarvan het werk niet gepubliceerd mag worden.
Als een opname of foto rechtmatig gemaakt is , wil dat nog niet zeggen dat deze ook mag worden gepubliceerd.
Een dergelijke opname is namelijk een portret van de personen die erop staan, en dus geldt daarvoor het portretrecht.
De auteurswet beschouwt zo’n afbeelding als een “portret anders dan in opdracht”. Deze mag alleen worden gepubliceerd als daarmee geen redelijk belang van de geportretteerde in gevaar komt.
Meestal zal het dan gaan om een privacy-belang.
Bij een feest of andere activiteit waarbij je moet betalen om naar binnen te mogen, kan de organisatie regels stellen.
Een van die regels kan zijn dat je moet instemmen met publicatie van foto's of films waar je herkenbaar op staat.
Je kunt je dan meestal niet meer beroepen op je portretrecht, behalve in uitzonderlijke gevallen.
Wetten en regels beveiligingscamera toezicht! 1 september 2010

Foto's van iemand die bijvoorbeeld op een feest in zwaar dronken toestand geheel naakt gaat dansen, mogen nog steeds niet zomaar worden gepubliceerd.

Gebruik als bewijs:

Door burgers of bedrijven gemaakte opnamen of films mogen worden afgegeven aan de politie als er strafbare feiten op staan.
Een werknemer die gefilmd is bij het plegen van diefstal op het werk, kan zo strafrechtelijk vervolgd worden.
Dit geldt zelfs als de opnamen illegaal gemaakt zijn Zo vond de Hoge Raad in 2003 dat illegale opnamen gemaakt door een detective-bureau als bewijs konden dienen in een strafzaak.
Bewijs wordt niet "onrechtmatig verkregen" (en dus onbruikbaar voor het openbaar ministerie) omdat een burger de wet schond bij het verzamelen.
Dit zou pas anders worden als politie of andere opsporingsambtenaren betrokken of op de hoogte zouden zijn van het illegale filmen.
Een vergelijkbare opvatting had de HR in een ontslagzaak wegens verduistering van geld uit de kassa.
Weliswaar was de opname een inbreuk op de privacy van de verdachte, maar deze was gerechtvaardigd vanwege het vermoeden van diefstal.
Bovendien vond de HR “dat, ook indien *verweerster+ aldus een inbreuk op het privéleven van [eiseres] zou hebben gemaakt, dit nog niet betekent dat dit bewijsmateriaal in een procedure als de onderhavige niet mag worden gebruikt.”
Dat wil overigens niet zeggen dat een burger vrijuit gaat als hij illegale opnamen maakt om een strafbaar feit te kunnen bewijzen.
De opnamen kunnen dan wel bruikbaar zijn als bewijs, maar de cameraman kan nog steeds een boete of mogelijk zelfs gevangenisstraf verwachten.
Filmen en cameratoezicht door overheid

Politie en opsporingsdiensten:

De politie mag mensen heimelijk filmen of fotograferen in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.
Zij hebben hiervoor goedkeuring nodig van de officier van justitie (art. 126g lid 3 Wetboek van Strafvordering).
Ook de AIVD en andere geheime diensten mogen mensen heimelijk filmen.

Gemeenten:

Een gemeente mag cameratoezicht gebruiken als dat noodzakelijk is om de openbare orde te handhaven (artikel 151c Gemeentewet).
Deze vorm van cameratoezicht mag alleen op "plaatsen die voor een ieder toegankelijk zijn" plaatsvinden.
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid heeft een Handreiking cameratoezicht voor gemeenten beschikbaar.
Een regeling voor cameratoezicht door een gemeente hoort de gemeente in haar Algemene Politieverordening (APV) te regelen.
De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft een model-APV opgesteld.
Wetten en regels beveiligingscamera toezicht! 1 september 2010

Wat is een bewakingscamera?:

Hierboven werd steeds gesproken van “camera”, “filmen” of “fotograferen”. De wet hanteert een zeer brede definitie.
De regels gelden voor alle technische hulpmiddelen om een afbeelding te vervaardigen.
Daaronder vallen alle soorten foto-, film- en videocamera's, inclusief webcams, camera's in mobiele telefoons en bewakingscamera's.
Het maakt niet uit of de afbeelding analoog of digitaal wordt opgeslagen en of deze na een bepaalde tijd weer wordt gewist.
De afbeelding hoeft zelfs niet eens te worden opgeslagen: het 'live' filmen en doorgeven op Internet valt hier ook onder.

Enkele uitspraken van rechters
Beveiligingscamera in deurbel gericht op voordeur (maar ook op deur buren tegenover) toegestaan:
LJN: BI0764, Rechtbank Amsterdam, 2 april 2009
Het is niet aannemelijk dat de door gedaagden geplaatste beveiligingscamera bij hun toegangsdeur in de gezamenlijke portiek een dusdanige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van eiseres vormt.
Hierbij neemt de rb in aanmerking dat het om een kleine beveiligingscamera gaat, met beperkt bereik en alleen kan worden bekeken nabij de voordeur.

Beveiligingscamera van verhuurder in het gehuurde niet toegestaan, ook niet ter bescherming van eigen privacygevoelige dossiers:
LJN: BC4041,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, 8 februari 2008
Beveiligingscamera in gemeenschappelijke gang in kantoorruimte.
Voorop staat dat eiseres belang heeft bij de beveiliging van haar kamers onder andere vanwege de bij haar in beheer zijnde privacy-gevoelige dossiers.
De voorzieningenrechter is evenwel van oordeel dat de huidige wijze van beveiliging met de beveiligingscamera onevenredig bezwarend is voor haar medehuurders.
De overlast en hinder die de medehuurders ondervinden van de aangebrachte beveiligingscamera wegen niet op tegen het belang dat eiseres heeft bij de beveiligingscamera.

Onlinecamerashop.nl adviseert iedereen, om voor alle zekerheid, bij uw lokale Politiebureau informatie op te vragen!

Camerabeveiliging wet België
Het aantal aangiftes van bewakingscamera's is de afgelopen maanden sterk toegenomen.

In juni 2010 waren dat er nog maar 8300.
In juni 2007 trad de nieuwe 'camerawet' in voege.
Binnen die termijn moest iedereen die een bewakingscamera heeft of wil installeren, rekening houden met de nieuwe voorwaarden.

De commissie werd opgericht door de Belgische Federale Kamer van volksvertegenwoordigers bij de Wet van 8 december 1992.
In België hangen naar schatting 10.000 camera's, de meeste onwettig.
De wet moet de noodzaak van beveiliging van winkeliers tegen misdrijven afwegen tegen ieders recht op privacy.
1.Niet-besloten plaatsen die worden beheerd door de overheid, zoals een weg of een park.
En één dag voor ze worden opgehangen moet de privacycommissie worden ingelicht.
Als je hier een camera wil ophangen moet je dit één dag op voorhand via het internet meedelen aan de lokale politie en de privacycommissie.
3.Besloten plaatsen die niet voor het publiek toegankelijk zijn.
Er zijn gemeenschappelijke regels voor alle bewakingscamera's.
De opnames mogen maximum een maand bewaard worden, tenzij zij zorgen voor bewijsmateriaal voor een misdrijf of de daders kunnen identificeren.
Inwinnen van informatie over filosofische, religieuze of politieke gezindheid, over etnische of sociale origine, seksueel leven of gezondheidstoestand is verboden.
Voor de hangende camera's komt er een amnestieperiode van drie jaar.
De CD&V onthield zich in de Kamer.

Wat is een bewakingscamera precies?
Volgens de camerawet is een bewakingscamera elk vast of mobiel observatiesysteem dat beelden verzamelt, verwerkt of bewaart om:
* overlast te voorkomen, vast te stellen of op te sporen
Een camera die de ingang van uw appartementsgebouw in de gaten houdt om vandalisme of overlast tegen te gaan, is een bewakingscamera.

Waarmee moet u rekening houden?
Wanneer u van plan bent een bewakingscamera te plaatsen en te gebruiken, moet u rekening houden met het proportionaliteitsbeginsel.
* dat er een evenwicht moet bestaan tussen uw belang en het recht op de bescherming van het privéleven van de gefilmde persoon. (Is een camera in een wachtzaal van een dokter wel nodig?)
(Een concertorganisator hoeft de ingang van de concertzaal niet te filmen om te zien of iedereen wel betaalt: hij kan ook opzichters plaatsen die de bezoeker controleren.)
(Zo mag een dancinguitbater geen camera richten op de openbare weg om amokmakers van ver te zien aankomen.
Op deze regeling zijn twee uitzonderingen. De volgende camera's moeten de voorschriften van de camerawet niet volgen:
* Bewakingscamera's op de arbeidsplaats; in de privésector moet dan CAO nummer 68 worden nageleefd.

Waar kunnen bewakingscamera's voorkomen?
Bewakingscamera's kunnen op drie types plaatsen voorkomen:
* op besloten plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek
Een niet-besloten plaats is elke plaats die niet door een omsluiting is afgebakend en vrij toegankelijk is voor het publiek.
Voorbeelden van niet-besloten plaatsen zijn de openbare weg, een marktplaats, een gemeenteplein, een park ...
Voorbeelden: een handelszaak, een lokettenzaal van een bank, een museum, een sportzaal of -terrein, een restaurant, een café, een dokterspraktijk ...
Voorbeelden: de familiewoning, een appartementsgebouw (inclusief toegangshal), een kantoorgebouw (waar geen diensten aan het publiek worden aangeboden), een fabriek, een boerderij ...
Als u niet zeker weet tot welke categorie een bepaalde plek behoort of als u verschillende soorten plaatsen controleert met éénzelfde camerasysteem, is het strengste regime van toepassing.
Hoe mag u deze beelden gebruiken?

Bekijken
Hoe u de beelden mag bekijken, is afhankelijk van de plaats waar de camera hangt.
* dit gebeurt onder toezicht van de bevoegde overheid
In een besloten plaats die toegankelijk is voor het publiek mag u de beelden alleen in real time bekijken om onmiddellijk in te grijpen bij misdrijven, schade of het verstoren van de orde.
Bewaren
* de beelden dienen om bewijzen te verzamelen over misdrijven of schade, en om daders, getuigen of slachtoffers op te sporen.
Tenzij de opgenomen beelden kunnen dienen om een misdrijf aan te tonen, een bewijs te leveren tegen een dader of een getuige of slachtoffer te identificeren.
Het spreekt voor zich dat u een bewakingscamera nooit stiekem of heimelijk mag gebruiken: de camerawet verbiedt dit.
Het feit dat hij een plaats binnenkomt waar een pictogram hem waarschuwt dat er een camera hangt, is voldoende als toestemming.
Toegang tot beelden.
Iemand die gefilmd wordt, heeft recht op toegang tot de beelden.
Om het recht op toegang uit te oefenen, moet u een gemotiveerd verzoek richten aan de verantwoordelijke van de verwerking.
Een bewakingscamera aangeven.
Als u een bewakingscamera plaatst, dan moet u de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer daarvan op de hoogte brengen.
U moet de camera aangeven ten laatste op de dag voor u hem in gebruik neemt.
Er is één situatie waarin u geen aangifte hoeft te doen: als u de camera plaatst in uw eigen woning.
Onlangs bekeken
No recently views items
Alles wissen