Algemene voorwaarden

Levering en Bedrijfsvoorwaarden:


Artikel 1 Toepasselijkheid

1.a. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Online Camera Shop zijn deze leveringsvoorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de

      toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.


Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten

2.a. Alle aanbiedingen van Online Camera Shop zijn vrijblijvend en Online Camera Shop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen        tijde voorbehouden.

2.b. Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling door Online Camera Shop. Door middel van een bevestigingsemail wordt deze acceptatie bevestigd en voor beide partijen bindend. Online Camera Shop is gerechtigd    

     bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.

2.c. De administratie van Online Camera Shop en bezorgdienst geldt behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Online Camera Shop verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Online Camera Shop verrichte   

     leveringen. Online Camera Shop erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van deze voorwaarden erkent de klant dit eveneens.


Artikel 3 Prijzen en betaling

3.a. De vermelde prijzen voor de aangeboden produkten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten en eventuele betalingskosten.

3.b  De verzendkosten bedragen € 7,95 (inclusief BTW) bij order tot een gewicht van 10 kg. Daarboven bedragen de verzendkosten  €11,95 (inclusief BTW).

3.c. Betaling kan plaatsvinden via " iDEAL", "Vooraf overmaken", "Rembours (betaling bij aflevering)", "Paypal" (via Credit Card) of een van de andere optie's. Bij de Rembours optie wordt een bedrag van € 13,95 t/m € 17,95 in rekening gebracht.

3.d. Alle overige fakturen dienen door de klant te worden betaald zonder korting of compensatie binnen 7 werkdagen na faktuurdatum. Indien de betalingstermijn wordt overschreden is Online Camera Shop bovendien gerechtigd vanaf de  

     vervaldatum van de faktuur een rente van 1% per maand aan de klant in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Online Camera Shop zal bij overschrijding van de betalingstermijn een        herinnering sturen en is alsdan gerechtigd € 8,81 administratiekosten in rekening te brengen. Als faktuur wordt beschouwd de E-mail die de klant na het verzenden van zijn bestelling per omgaande retour ontvangt.

3.e. Indien de klant ook na het versturen van de 2e herinnering niet, niet volledig of niet voor de in de herinnering gestelde datum van betaling heeft betaald, heeft Online Camera Shop het recht om haar buitengerechtelijke (incasso)kosten aan de          klant in rekening te brengen. De klant is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten.


Artikel 4 Bestellingen en communicatie

4.   Online Camera Shop is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander  

     communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Online Camera Shop, dan wel tussen Online Camera Shop en derden voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Online Camera Shop. Bij eventuele vragen of   

     klachten zal Online Camera Shop binnen 2 werkdagen reageren en zich inspannen om de problemen op te lossen.


Artikel 5 Levering en levertijd

5.a. Leveringen vinden uitsluitend plaats op het door de klant aangegeven bezorgadres.

5.c. Aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Online Camera Shop is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

5.d. Produkten worden geacht geleverd te zijn op het moment dat de ontvanger blijkens zijn/haar handtekening het produkt in ontvangst heeft genomen.

5.e. Online Camera Shop behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen over te gaan zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.

5.f. Online Camera Shop hanteert een minimale levertijd van 1 dag en een maximale levertermijn van 30 dagen. Na 30 dagen heeft de consument het recht om zonder schriftelijke ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden.


Artikel 6 Incorrecte levering

6.   De klant verplicht zich bij aflevering na te gaan of het geleverde beantwoordt aan de overeenkomst. Indien de klant na ontvangst bemerkt dat het afgeleverde niet overeenkomt met de bestelling dient hij, middels een e-mail naar  

     info@onlinecamerashop.nl, binnen 2 dagen contact op te nemen. Aan de klant wordt dan gevraagd of hij/zij een nieuwe levering wil of dat hij/zij het geld terug wil ontvangen. Ook voor andere zaken met betrekking tot bestellingen en orders  

     gebruikt de klant het e-mail adres info@onlinecamerashop.nl. Online Camera Shop reageert binnen twee werkdagen op iedere klacht of incorrecte levering.


Artikel 7 Annulering bestelling

7.a. Nadat de klant het door hem/haar bestelde produkt heeft ontvangen heeft de klant de mogelijkheid om binnen 8 werkdagen na de ontvangst van dit produkt de onderliggende overeenkomst met Online Camera Shop te ontbinden. De klant  

     hoeft hiervoor geen reden op te geven.

7.b. Indien de klant de overeenkomst binnen deze termijn wenst te ontbinden dient de klant dit schriftelijk (e-mail, brief of fax) aan Online Camera Shop te melden. De klant dient het produkt na overleg met Online Camera Shop te sturen naar een        door Online Camera Shop vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

7.c. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Online Camera Shop ingevolge het voorgaande in artikel 7 van deze verkoopvoorwaarden heeft herroepen, zal Online Camera Shop deze  

     betalingen binnen 14 werkdagen nadat Online Camera Shop het door de klant geretourneerde produkt heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. De hoogte van het terug te betalen bedrag kan nooit meer zijn dan de aankoopprijs of het  

     totaal aan aankoopprijzen van de geretourneerde produkten.

7.d. Online Camera Shop behoudt zich het recht om geretourneerde produkten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, enof wanneer het vermoeden bestaat dat het produkt reeds is geopend, gebruikt         of door de schuld van de klant is beschadigd.


Artikel 8 Overmacht

8.   Online Camera Shop is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld noch krachtens de wet rechtshandeling of in          het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

9.a. De eigendom van geleverde goederen gaat over indien de klant al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Online Camera Shop verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico met betrekking tot het produkt gaat over op de klant op het  

     moment van handtekening voor ontvangst. Online Camera Shop draagt het risico tijdens het transport.


Artikel 10 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

10.a. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Online Camera Shop geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

10.b. Online Camera Shop garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van  

       derden gebaseerd op de stelling dat met een door Online Camera Shop geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.


Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.a. Online Camera Shop kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen tot maximaal de faktuurwaarde.

11.b. Online Camera Shop is niet aansprakelijk voor eventuele schade voorvloeiend uit typefouten, onjuiste of onduidelijke weergave van gegevens en andere tekortkomingen in informatie op de website, zelfs niet wanneer Online Camera Shop

       tussentijds hiervan op de hoogte is gesteld.

11.c. Online Camera Shop is niet aansprakelijk voor enige ondeskundig gebruik van onze producten.


Artikel 12 Persoonsgegevens

12.a. Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de uitvoering van de bestelling van de klant.

12.b. Gegevens van de klant zullen door Online Camera Shop niet worden verkocht of verhuurd aan derden.


Artikel 13 Andere Bepalingen

13.a. Indien de klant aan Online Camera Shop schriftelijk opgave doet van een bezorgadres, is Online Camera Shop gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de klant aan Online Camera Shop schriftelijk (e-mail, fax, brief)  

       opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen van de klant dienen te worden gezonden.

13.b. Wanneer door Online Camera Shop gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De  

       klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van soepele toepassing van deze voorwaarden door Online Camera Shop.

13.c. Online Camera Shop heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud van de website Online Camera Shop.

13.d. Online Camera Shop staat ingeschreven onder nummer 34331691 bij de Kamer van      

         Koophandel.

13.e. Online Camera Shop is alleen een Internet naam en niet de  daadwerkelijke Juridische

         Handelsnaam. De Juridische Handelsnaam is Stetrin Ondernemingen.

         Alle werkzaamheden worden uitgevoerd onder de naam Stetrin Ondernemingen.

       


Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.a. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is het Nederlandse recht van toepassing.

14.b. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Artikel 15 Retouren

15.a. Retourneren mag binnen 7 dagen na aankoopdatum.

15.b. Bij retouren is koper 15% van het aankoopbedrag aan administratiekosten verschuldigd aan verkoper.

15.c. Online Camera Shop behoudt zich het recht dat als een artikel niet aan de retournerings voorwaarden heeft voldaan het volledige bedrag mag worden ingehouden.

15.d. Koper ontvangt na akkoord van retourde product het bedrag minus 15% administratie kosten binnen 7 dagen op zijn/haar bankrekening.

15.e. In alle gevallen geldt,

* Originele factuur van aankoop.

* Product mag niet gebruikt zijn.

* Product moet in dezelfde verpakking zitten en ook in dezelfde wijze als die van de leverancier.

* Eventuele software en garantie zegels mogen niet verbroken/verwijderd zijn.

* Beschermingen mogen niet verwijderd zijn.

* Het product mag niet ingebouwd of gemonteerd zijn geweest.

* Het product dient onbeschadigd te zijn.


Artikel 16 Garantie

16.a. Koper heeft 2 jaar garantie op alle electronische artikelen

16.b. U maakt geen aanspraak op garantie indien,

* Koper zelf de behuizing heeft geopend waardoor onderdelen defect zijn geraakt.

* Eventuele verzegelingen zijn verbroken.

* Het product is getroffen door bliksem,water of ander natuur verschijnsel.

* Het product ondeskundig of onzorgvuldig is gebruikt.

* Schade door derden.

* Te bewijzen is dat opgetreden defect niet het schuld is geweest van leverancier of verkoper.


Onlangs bekeken
No recently views items
Alles wissen